Opłaty

Za pobyt dziecka w przedszkolu naliczane są opłaty:

  • WPISOWE –  jeden uśmiech i … gotowe!
  • CZESNE czyli opłata stała– 100 zł za miesiąc (opłata ta nie podlega ulgom ani odpisom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu)
  • WYŻYWIENIE – 6,00 zł za każdy dzień (kwota ta podlega odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu). Wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie od nowego roku szkolnego w zależności od cen produktów spożywczych lub innych kosztów związanych z funkcjonowaniem kuchni.

 UWAGA!
Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku, gdy:
1) rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole i wyżywienie…
(na podstawie Statutu Ochronki, § 22,)